Đến đi thong dong.

Pháp thoại ngày 30 tháng 10 năm 2003, tại chùa Pháp Vân, xóm Thượng.