Danh từ và kiến giải.

Pháp thoại ngày 7 tháng 12 năm 2003, tại chùa Cam Lộ, xóm Hạ.