Đã về đã tới.

Pháp thoại ngày 5 tháng 10 năm 2003, tại chùa Cam Lộ, xóm Hạ.