Chặt bỏ ảo ảnh.

Pháp thoại ngày 21 tháng 12 năm 2003, tại chùa Pháp Vân, xóm Thượng.