Bụt Tổ là ai?

Pháp thoại ngày 2 tháng 10 năm 2003, tại chùa Từ Nghiêm, xóm Mới.