Bụt, pháp và đạo là thật.

Pháp thoại ngày 11 tháng 12 năm 2003, tại chùa Pháp Vân, xóm Thượng.