Buông bỏ sự tìm cầu.

Pháp thoại ngày 29 tháng 4 năm 2004, tại chùa Pháp Vân, xóm Thượng.