Bình thường vô sự.

Pháp thoại ngày 12 tháng 10 năm 2003, tại chùa Từ Nghiêm, xóm Mới.