Bình thường tâm thị đạo.

Pháp thoại ngày 13 tháng 11 năm 2003, tại chùa Từ Nghiêm, xóm Mới.