Bây giờ và ở đây.

Pháp thoại ngày 26 tháng 10 năm 2003, tại chùa Cam Lộ, xóm Hạ.