Bản thân và năm uẩn.

Pháp thoại ngày 18 tháng 4 năm 2004, tại chùa Pháp Vân, xóm Thượng.