Ba thân và ba cõi.

Pháp thoại ngày 9 tháng 11 năm 2003, tại chùa Pháp Vân, xóm Thượng.