Ai là chủ- Ai là khách.

Pháp thoại ngày 20 tháng 11 năm 2003, tại chùa Pháp Vân, xóm Thượng.