Ai đang đi tìm Phật pháp.

Pháp thoại ngày 30 tháng 11 năm 2003, tại chùa Từ Nghiêm, xóm Mới.