Bài 27. Như lý tác ý

Bài 27 Như lý tác ý 2004-12-26 from vimeo.com/thuvienlangmai

An cư kiết thu 2004 – Đạo Bụt hôm nay – Đạo Bụt ngày mai
khóa giảng: Dị Bộ Tông Luân Luận – ngày 26-12-2004 – Thích Nhất Hạnh

Bài tiếp theo >>