Bài 26. Tứ quả Làng Mai

Bài 26 Tứ quả Làng Mai 2004-12-23 from vimeo.com/thuvienlangmai

An cư kiết thu 2004 – Đạo Bụt hôm nay – Đạo Bụt ngày mai
khóa giảng: Dị Bộ Tông Luân Luận – ngày 23-12-2004 – Thích Nhất Hạnh

Bài tiếp theo >>