Bài 10. Tịnh Độ trong hiện tại

Bài 10. Tịnh Độ Hiện Tiền from vimeo.com/thuvienlangmai

An cư kiết thu 2004 – Đạo Bụt hôm nay – Đạo Bụt ngày mai
khóa giảng: Dị Bộ Tông Luân Luận – ngày 19-10-2004 – Thích Nhất Hạnh

Bài tiếp theo >>