Bài 11. Dị Bộ Tông Luân Luận (6)

Bài 11. Dị Bộ Tông Luân Luận (6) from vimeo.com/thuvienlangmai

An cư kiết thu 2004 – Đạo Bụt hôm nay – Đạo Bụt ngày mai
khóa giảng: Dị Bộ Tông Luân Luận – ngày 21-10-2004 – Thích Nhất Hạnh

Bài tiếp theo >>