Bài 25. Dị Bộ Tông Luân Luận (16)

Bài 25 Dị Bộ Tông Luân Luận (16) 2004-12-12 from vimeo.com/thuvienlangmai

An cư kiết thu 2004 – Đạo Bụt hôm nay – Đạo Bụt ngày mai
khóa giảng: Dị Bộ Tông Luân Luận – ngày 12-12-2004 – Thích Nhất Hạnh

Bài tiếp theo >>