Bài 24. Tư tưởng các bộ phái

Bài 24 Tư tưởng các bộ phái 2004-12-09-dbtll15 from vimeo.com/thuvienlangmai on Vimeo.

An cư kiết thu 2004 – Đạo Bụt hôm nay – Đạo Bụt ngày mai
khóa giảng: Dị Bộ Tông Luân Luận – ngày 09-12-2004 – Thích Nhất Hạnh

Bài tiếp theo >>