Bài 23. Dị Bộ Tông Luân Luận (14 )

Bài 23 Dị Bộ Tông Luân Luận (14 ) 2004-12-05 from vimeo.com/thuvienlangmai

An cư kiết thu 2004 – Đạo Bụt hôm nay – Đạo Bụt ngày mai
khóa giảng: Dị Bộ Tông Luân Luận – ngày 05-12-2004 – Thích Nhất Hạnh

Bài tiếp theo >>