Bài 22. Tam thời tương tức

Bài 22 Tam thời tương tức 2004-12-02 from vimeo.com/thuvienlangmai

An cư kiết thu 2004 – Đạo Bụt hôm nay – Đạo Bụt ngày mai
khóa giảng: Dị Bộ Tông Luân Luận – ngày 02-12-2004 – Thích Nhất Hạnh

Bài tiếp theo >>