Bài 21. Pháp ấn Làng Mai

Bài 21 Pháp ấn Làng Mai 2004-11-28 from vimeo.com/thuvienlangmai

An cư kiết thu 2004 – Đạo Bụt hôm nay – Đạo Bụt ngày mai
khóa giảng: Dị Bộ Tông Luân Luận – ngày 28-11-2004 – Thích Nhất Hạnh

Bài tiếp theo >>