Bài 19. Dị Bộ Tông Luân Luận (12)

Bài 19 Dị Bộ Tông Luân Luận (12) 2004-11-18 from vimeo.com/thuvienlangmai

An cư kiết thu 2004 – Đạo Bụt hôm nay – Đạo Bụt ngày mai
khóa giảng: Dị Bộ Tông Luân Luận – ngày 18-11-2004 – Thích Nhất Hạnh

Bài tiếp theo >>