Bài 17. Phát triển kinh Quán Niệm Hơi thở (4)

Bài 17. Phát triển kinh Quán Niệm Hơi Thở (4) – dbtll10 – 2004-11-07 from vimeo.com/thuvienlangmai

An cư kiết thu 2004 – Đạo Bụt hôm nay – Đạo Bụt ngày mai
khóa giảng: Dị Bộ Tông Luân Luận – ngày 07-11-2004 – Thích Nhất Hạnh

Bài tiếp theo >>