Bài 16. Phát triển kinh Quán Niệm Hơi Thở (3)

Bài 16. Phát triển kinh Quán Niệm Hơi Thở (3) – dbtll09 – 2004-11-04 from vimeo.com/thuvienlangmai

An cư kiết thu 2004 – Đạo Bụt hôm nay – Đạo Bụt ngày mai
khóa giảng: Dị Bộ Tông Luân Luận – ngày 04-11-2004 – Thích Nhất Hạnh

Bài tiếp theo >>