Bài 14. Phát triển kinh Quán Niệm Hơi Thở (2)

Bài 14. Phát triển kinh Quán Niệm Hơi Thở (2) from vimeo.com/thuvienlangmai

An cư kiết thu 2004 – Đạo Bụt hôm nay – Đạo Bụt ngày mai
khóa giảng: Dị Bộ Tông Luân Luận – ngày 28-10-2004 – Thích Nhất Hạnh

Bài tiếp theo >>