Bài 13. Phát triển kinh Quán Niệm Hơi thở (1)

Bài 13. Phát triển kinh Quán Niệm Hơi thở (1) from vimeo.com/thuvienlangmai

An cư kiết thu 2004 – Đạo Bụt hôm nay – Đạo Bụt ngày mai
khóa giảng: Dị Bộ Tông Luân Luận – ngày 26-10-2004 – Thích Nhất Hạnh

Bài tiếp theo >>