Bài 12. Dị Bộ Tông Luân Luận (7)

Bài 12. Dị Bộ Tông Luân Luận (7) from vimeo.com/thuvienlangmai

An cư kiết thu 2004 – Đạo Bụt hôm nay – Đạo Bụt ngày mai
khóa giảng: Dị Bộ Tông Luân Luận – ngày 24-10-2004 – Thích Nhất Hạnh

Bài tiếp theo >>