Bài 09. Dị Bộ Tông Luân Luận (5)

Bài 09. Dị Bộ Tông Luân Luận (5) from vimeo.com/thuvienlangmai

An cư kiết thu 2004 – Đạo Bụt hôm nay – Đạo Bụt ngày mai
khóa giảng: Dị Bộ Tông Luân Luận – ngày 17-10-2004 – Thích Nhất Hạnh

Bài tiếp theo >>