Bài 08. Dị Bộ Tông Luân Luận (4)

bài 08. Dị Bộ Tông Luân Luận (4) from vimeo.com/thuvienlangmai

An cư kiết thu 2004 – Đạo Bụt hôm nay – Đạo Bụt ngày mai
khóa giảng: Dị Bộ Tông Luân Luận – ngày 14-10-2004 – Thích Nhất Hạnh

Bài tiếp theo >>