Bài 06. Sự hình thành đại thừa bộ phái

Bài 06. Sự hình thành đại thừa bộ phái from vimeo.com/thuvienlangmai

Bài tiếp theo >>

An cư kiết thu 2004 – Đạo Bụt hôm nay – Đạo Bụt ngày mai
khóa giảng: Dị Bộ Tông Luân Luận – ngày 10-10-2004 – Thích Nhất Hạnh