Bài 04. Đặc tính thời sơ kỳ Tiểu Thừa

Bài 04. Đặc tính thời sơ kỳ Tiểu Thừa from vimeo.com/thuvienlangmai

Bài tiếp theo >>

An cư kiết thu 2004 – Đạo Bụt hôm nay – Đạo Bụt ngày mai
khóa giảng: Dị Bộ Tông Luân Luận – ngày 03-10-2004 – Thích Nhất Hạnh