Bài 03. Đạo Bụt Luôn cần thức ăn mới

Bài 03. Đạo Bụt Luôn cần thức ăn mới from vimeo.com/thuvienlangmai

Bài tiếp theo >>

An cư kiết thu 2004 – Đạo Bụt hôm nay – Đạo Bụt ngày mai
khóa giảng: Dị Bộ Tông Luân Luận – ngày 30-09-2004 – Thích Nhất Hạnh