Bài 01. Chư Tổ là sự tiếp nối của Bụt

An cư kiết thu 2004 – Đạo Bụt hôm nay – Đạo Bụt ngày mai
khóa giảng: Dị Bộ Tông Luân Luận
ngày 23-09-2004 – Làng Mai

Bài tiếp theo >>