Quy Sơn Cảnh Sách

Khoá tu mùa Xuân 1999 : “Công Phu Nở Đoá Sen Ngàn Cánh” tại Làng Mai

Hiện tài liệu Video bài Pháp Thoại này đang bị mất, xin quý vị hoan hỷ tìm hiểu bên phần Audio của khoá giảng tại đây

Bài 77. Pháp thoại ngày 04 tháng 04 năm 1999

Bài 78. Pháp thoại ngày 08 tháng 04 năm 1999 Bài 79. Pháp thoại ngày 11 tháng 04 năm 1999
Bài 80. Pháp thoại ngày 15 tháng 04 năm 1999 Bài 81. Pháp thoại ngày 25 tháng 04 năm 1999 Bài 82. Pháp thoại ngày 29 tháng 04 năm 1999