Nghi thức

Thưa quý vị hiện tài liệu Video bài Pháp Thoại này đang bị mất, xin quý vị hoan hỷ thứ lỗi. 

Bài 71. Nghi thức Chúc Tán

Pháp thoại ngày 04 tháng 02 năm 1999.

Khoá tu mùa Xuân 1999 : “Công Phu Nở Đoá Sen Ngàn Cánh” tại Làng Mai.

Bài 72. Ý nghĩa Chúc tán Tổ Sư

Pháp thoại ngày 07 tháng 02 năm 1999.

Khoá tu mùa Xuân 1999 : “Công Phu Nở Đoá Sen Ngàn Cánh” tại Làng Mai.

Thưa quý vị hiện tài liệu Video bài Pháp Thoại này đang bị mất, xin quý vị hoan hỷ thứ lỗi. 

Bài 73. Nghi thức Chúc Tán Tổ Sư – Lời khấn bạch

Pháp thoại ngày 14 tháng 02 năm 1999.

Khoá tu mùa Xuân 1999 : “Công Phu Nở Đoá Sen Ngàn Cánh” tại Làng Mai.

Bài 74. Truyền Thống Làng Mai – Nghi thức cúng ngọ

Pháp thoại ngày 11 tháng 03 năm 1999.

Khoá tu mùa Xuân 1999 : “Công Phu Nở Đoá Sen Ngàn Cánh” tại Làng Mai.

Nghi thức thọ trai