Công Phu thứ tư

Kinh Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm

Bài 28. Phòng Hộ Chuyển Hoá

Pháp thoại ngày 12 tháng 03 năm 1998, tại Xóm Mới.

Khoá tu mùa Xuân 1998: “Công Phu Nở Đoá Sen Ngàn Cánh” tại Làng Mai.

Kinh Trung Đạo Nhân Duyên

Bài 31. Soi sáng và nhận diện tập khí

Pháp thoại ngày 22 tháng 03 năm 1998, tại Xóm Thượng.

Khoá tu mùa Xuân 1998: “Công Phu Nở Đoá Sen Ngàn Cánh” tại Làng Mai.

Kinh Soi Gương