Công Phu thứ sáu

Kinh Người Bắt Rắn

Kinh A Di Đà

Bài 55 Thiên Long Hộ Pháp

Pháp thoại ngày 22 tháng 10 năm 1998, tại Xóm Hạ.

Khoá tu mùa Thu 1998: “Công Phu Nở Đoá Sen Ngàn Cánh” tại Làng Mai.