Công Phu thứ năm

Bài 35. Kinh Người Biết Sống Một Mình

Pháp thoại ngày 05 tháng 04 năm 1998, tại Xóm Thượng.

Khoá tu mùa Xuân 1998: “Công Phu Nở Đoá Sen Ngàn Cánh” tại Làng Mai.

Kinh Bát Nhã Hành

 

Kinh Pháp Ấn (Ba Cánh Cửa Giải Thoát)

Bài 43. Kinh A Nậu La Độ (Anurudha)

 

Pháp thoại ngày 02 tháng 07 năm 1998, tại Xóm Mới.

Khoá tu mùa Xuân 1998 : “Công Phu Nở Đoá Sen Ngàn Cánh” tại Làng Mai.

Bài 44. Thực tập Ba cái lạy

Pháp thoại ngày 05 tháng 07 năm 1998.

Khoá tu mùa Xuân 1998 : “Công Phu Nở Đoá Sen Ngàn Cánh” tại Làng Mai.

Bài 45. Chánh niêm trong từng mũi kim, từng cơn giận

 

Pháp thoại ngày 12 tháng 07 năm 1998.

Khoá tu mùa Xuân 1998 : “Công Phu Nở Đoá Sen Ngàn Cánh” tại Làng Mai.

Bài 46. Thực tập Ba cái lạy (tt)

 

Pháp thoại ngày 06 tháng 09 năm 1998, tại Xóm Thượng.

Khoá tu mùa Thu 1998: “Công Phu Nở Đoá Sen Ngàn Cánh” tại Làng Mai.