Công Phu thứ hai

Bài 01. Những chỉ dẫn cần thiết

 

Pháp thoại đầu Khoá giảng “Công Phu Nở Đoá Sen Ngàn Cánh” ngày 27 tháng 11 năm 1997 tại Làng Mai.

Khoá tu mùa Đông 1997-1998: “Công Phu Nở Đoá Sen Ngàn Cánh” tại Làng Mai.

Kinh Kim Cương

 

Kinh thương yêu

Bài 08. Đảnh lễ và Quy Nguyện

Pháp thoại ngày 21 tháng 12 năm 1997, tại Xóm Thượng.

Khoá tu mùa Đông 1997-1998: “Công Phu Nở Đoá Sen Ngàn Cánh” tại Làng Mai.

Bài 09. Quay Về Nương Tựa

Pháp thoại ngày 04 tháng 01 năm 1998, tại Xóm Thượng.

Khoá tu mùa Đông 1997-1998: “Công Phu Nở Đoá Sen Ngàn Cánh” tại Làng Mai.

Kinh Mười Nguyện Phổ Hiền

Bài 12. Kinh Diệt Trừ Phiền Giận

Pháp thoại ngày 08 tháng 01 năm 1998.

Khoá tu mùa Đông 1997-1998: “Công Phu Nở Đoá Sen Ngàn Cánh” tại Làng Mai.

Bài 13. Bốn Lời Quán Nguyện

Pháp thoại ngày 15 tháng 01 năm 1998, tại Xóm Mới.

Khoá tu mùa Đông 1997-1998: “Công Phu Nở Đoá Sen Ngàn Cánh” tại Làng Mai.

Bài 14. Kệ Vô Thường

Đoạn đầu tiên pháp thoại ngày 18 tháng 01 năm 1998 tại Xóm Thượng và sau đó Sư Ông bắt đầu giảng Kinh Quán Niệm Hơi Thở – Công phu sáng thứ 3

Khoá tu mùa Đông 1997-1998: “Công Phu Nở Đoá Sen Ngàn Cánh” tại Làng Mai.