Công Phu thứ bảy

Bài 56. Kinh Độ Người Hấp Hối

Pháp thoại ngày 25 tháng 10 năm 1998, tại Xóm Thượng.

Khoá tu mùa Thu 1998: “Công Phu Nở Đoá Sen Ngàn Cánh” tại Làng Mai.

Bài 57. Kinh Phước Đức

Pháp thoại ngày 22 tháng 11 năm 1998, tại Xóm Thượng.

Khoá tu mùa Đông 1998-1999: “Công Phu Nở Đoá Sen Ngàn Cánh” tại Làng Mai.

Kinh Tinh Yếu Bát Nhã Ba La Mật Đa