Công Phu thứ ba

Kinh Quán Niệm Hơi Thở

Bài 18. Hướng Về Kính Lạy (Phát Nguyện Hành Trì)

Pháp thoại ngày 29 tháng 01 năm 1998, tại Xóm Mới.

Khoá an cư kiết Đông 1997-1998: “Công Phu Nở Đoá Sen Ngàn Cánh” tại Làng Mai.

Bài 19. Kinh Phổ Môn (Kinh Sức Mạnh Quan Âm)

Pháp thoại ngày 01 tháng 02 năm 1998, tại Xóm Thượng.

Khoá an cư kiết Đông 1997-1998: “Công Phu Nở Đoá Sen Ngàn Cánh” tại Làng Mai.

Bài 20. Kinh Bát Đại Nhân Giác (Kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Các Bậc Đại Nhân)

Pháp thoại ngày 05 tháng 02 năm 1998, tại Xóm Mới.

Khoá an cư kiết Đông 1997-1998: “Công Phu Nở Đoá Sen Ngàn Cánh” tại Làng Mai.

Bài 21. Bài Tụng Hạnh Phúc

Pháp thoại ngày 08 tháng 02 năm 1998, tại Xóm Thượng.

Khoá an cư kiết Đông 1997-1998: “Công Phu Nở Đoá Sen Ngàn Cánh” tại Làng Mai.