Công Phu chủ nhật

Kinh Tuổi Trẻ Và Hạnh Phúc

Bài 65. Kinh Hải Đảo Tự Thân

 

Pháp thoại ngày 10 tháng 01 năm 1999, tại chùa Pháp Vân, Xóm Thượng.

Khoá tu mùa Đông 1999: “Công Phu Nở Đoá Sen Ngàn Cánh” tại Làng Mai.

Bài 66. Nhận diện hạt giống sợ hãi

 

Pháp thoại ngày 14 tháng 01 năm 1999.

Khoá tu mùa Đông 1999: “Công Phu Nở Đoá Sen Ngàn Cánh” tại Làng Mai.

Bài 67. Sám Nguyện

 

Pháp thoại ngày 21 tháng 01 năm 1999, tại chùa Cam Lộ, Xóm Hạ.

Khoá tu mùa Đông 1999: “Công Phu Nở Đoá Sen Ngàn Cánh” tại Làng Mai.

Bốn Phép Tuỳ Niệm