Duy Biểu Ngũ Thập Tụng 1992-1993

Hiện có một số tài liệu Video trong phần này đang bị mất Bài 1992.11.19 và 1992.11.25   xin quý vị thứ lỗi. Xin hoan hỷ tìm hiểu thêm bên Pháp thoại MP3 tại

01 1992.11.19 Duy Biểu Ngũ thập tụng mp3
03 1992.11.25 Duy Biểu Ngũ thập tụng mp3