Dòng tu Tiếp hiện

Pháp thoại ngày 11-06-2010 tại Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu