Bài 12: Vô ngã, tương tục, tương tức

Vô ngã tương tục tương tức 2006-03-23 – D23

Có thể nói tới con người (pudgala) như một dòng ngũ uẩn liên tục (hằng) luôn luôn chuyển biến (chuyển) liên hệ tương duyên và trao đổi với các dòng hiện tượng khác, mà không thể nói tới con người như một cái ta biệt lập, bất biến và thường hằng.

Bài 13 >>