Bài 03: Cửa ngõ đi vào bản thể

cửa ngõ đi vào bản thể 2005-12-01 – D8,9

– Các định Không, Vô tướng, Vô tác giúp ta tiếp xúc với Niết Bàn.
– Những định căn bản là Vô thường, Vô ngã, Niết Bàn.
– Ba pháp ấn là Vô thường, Vô ngã và Niết Bàn. Có thể nói tới 4 pháp ấn hay 5 pháp ấn nếu trong đó có pháp ấn Niết Bàn.

Bài 04 >>