Bài 24: Không chống đối giữa các mô thức trình bày giáo lý.

Không chống đối giữa các trình bày giáo lý 2007-01-18 – D39

Duyên, thọ, uẩn, xứ, giới, thức…có thể được trình bày dưới nhiều mô thức khác nhau. Các mô thức này không nhất thiết phải chống đối nhau.

Bài cuối >>