Bài 23: Tịnh độ, niết bàn vượt không thời gian

Tịnh độ, niết bàn vượt không thời gian 2007-01-11- D38

Thực chất của Tịnh Độ và Niết Bàn vượt thoát không gian và thời gian. Thực chất của vạn pháp cũng đều như thế.

Bài 24 >>